ش مثل شیمیای

شیـمیـایی بـود ، ده درصـد!   دروغـم نـمـیـگـفت ، مـدارک پـزشکـیـش کـامـل بـود .

دو تـا دخـتـر داشـت ، هـر دو عـقـب افـتـاده از اثـرات شـیـمـیـایی

گـریــه کـرد …

آهــــ کشـیـد …

مـن شکـستـم …


ش مـثل شـیـمـیـایی

اگـر هـمــ ه چـیـز را از دسـت بـدهی ، شـهـیـد نمـیـشوی

اگـر همــه چـیـز را بـا دسـت بـدهی شـهـیـد مـیـشـوی

یا زهرا مدد

/ 0 نظر / 6 بازدید