الهی...

الهى آدم شبکور کجا و عبد شکور کجا ؟ که شبکور شکور نباشد . الهى حسین موذن آدم زاده است چگونه دعوى بى گناهى کند . الهى اگر مذنب نباشد غفار کیست و اگر قبیح نباشد ستار کیست .
 
/ 0 نظر / 4 بازدید