خیره شدن چشم رقبا و دشمنان

وقتى میگویند جمهورى اسلامى با فرستادن ماهواره به فضا- که چشم رقبا و دشمنان جمهورى اسلامى را خیره کرد- دهمین یا نهمین کشورى است که این کار را انجام میدهد، این خیلى حرف بزرگى است. کى علم را اینجور در ایران پیش برد؟ کى نهضت علمى را در کشور به وجود آورد؟ کى آن هوش ذاتى ایرانى را در خدمت ابتکار و نوآورى قرار داد؟ نظام اسلامى. نظام اسلامى بود که هم ماندگارى خودش را نشان داد، هم توانائى خودش را براى پیشبرد یک ملت.

/ 0 نظر / 5 بازدید