زنان سرزمین من

شما نگاه کنید و ببینید که تعداد محصّلین و دانشجویان زن - دختران تحصیل کننده در مراکز عالى - امروز در ایران بیشتر است یا در دوران حکومت طواغیت بیشتر بود؟ تعداد دانشجویانِ دخترِ برجسته و داراى نمره اوّل در تحصیلات، امروز بیشتر است یا در آن زمان بیشتر بود؟ عده زنانى که در مراکز پزشکى و درمانى و در مراکز گوناگون علمى در این کشور مشغول کار و تحقیق هستند، امروز بیشتر است یا آن روز؟ عده زنانى که در صحنه سیاست کشور و در عرصه‌هاى مجامع بین‌المللى حضور قدرتمند پیدا مى‌کنند و در آن‌جا از حقوق و نظرات این کشور و این ملت - که کشور خود و ملت خودشان است - دفاع مى‌کنند، امروز بیشتر است یا آن روز بیشتر بود؟ مى‌بینید که امروز بیشتر است.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید